ACADEMIC AFFAIRS

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Bahagian HEA secara am nya mengendalikan:
 • Urusan Pentadbiran Am
 • Urusan Rekod Pelajar
 • Urusan Kemasukan dan Hal Ehwal Pengajian Pelajar
 • Urusan Konvokesyen
 • Urusan Peperiksaan Akhir Pelajar
 • Urusan Hal Ehwal Keperluan Pengajaran & Pembelajaran
 • Urusan Rakaman dan Suntingan

Selain dari itu, Bahagian HEA juga membantu urusan pentadbiran bagi pihak Ketua Pusat Pengajian dan juga Koordinator Program dan Koordinator Kursus.
 

Siti Nur Aishah Binti Mohd Suhaimi
Penolong Pendaftar
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub

E-mel: aishahsuhaimi@uitm.edu.my
Phone  : 09 - 351 5254

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan  yang berdaya saing, global dan beretika
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai - nilai murni dan etika keprofesionalan.
 • Mengaktifkan status pelajar baru di dalam sistem SiMS dalam masa 2 hari selepas pendaftaran pelajar dibuat. ( Rujukan dokumen SIMS )
 • Pemantauan peralatan Pengajaran & Pembelajaran dilakukan dalam tempoh dua minggu sebelum kuliah bermula.
 • Perkhidmatan pelajar seperti surat pengesahan pelajar, mini transkrip dan sebagainya diselesaikan dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh permohonan dibuat.
 • Memastikan masalah pendaftaran kursus pelajar diselesaikan dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh permohonan dibuat. ( Rujukan buku rekod masalah pendaftaran pelajar )
 • Mengeluarkan jadual waktu peperiksaan akhir & jadual pengawasan tujuh hari sebelum peperiksaan bermula.
 • Memastikan 50% kemasukan markah ke dalam sistem eRES dalam tempoh 15 hari peperiksaan/ penilaian akhir bermula ( Rujukan Sistem SIMS )

DIREKTORI

No. Nama & Emel Jawatan No Telefon
1. Siti Nur Aishah Binti Mohd Suhaimi
E-mel: aishahsuhaimi@uitm.edu.my
Penolong Pendaftar 09 - 351 5254
2. Mohd Fauzi Hashim
E-mel: fauzilong@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif Kanan 09 - 351 5244
3. Julie Hazira Bt Mohd Ramli
E-mel: juliehazira@uitm.edu.my
Pegawai Eksekutif 09 - 351 5255
4. Salmee bin Siron
E-mel: salmee@uitm.edu.my
Pembantu Makmal Tertinggi 09 - 351 5250
5.

Norhidayatulazra binti Ismail

E-mel: norhidayatulazra@uitm.edu.my

 Kerani Kanan  09 - 351 5252
6.

Abdul Rahman bin Haruddin

E-mel: rahman4023@uitm.edu.my

Pembantu Tadbir 09 - 351 5251
7.

Azizul bin Razlan

E-mel: azizulrazlan@uitm.edu.my

Pembantu Operasi 09 - 351 5256