BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI

This image for Image Layouts addon


BAHAGIAN PENGURUSAN FASILTI (BPF)

BPF berwawasan merealisasi Visi UiTM untuk menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.
BPF beriltizam menyempurnakan misi UiTM untuk mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.
Memastikan setiap fasiliti UiTM berada dalam keadaan terurus, berfungsi dengan baik dan selamat untuk digunakan secara optimum, dengan melaksanakan pemantauan berkala dan terancang.

Mengurus fasiliti dan memberi perkhidmatan yang berkualiti melalui perkhidmatan terancang dan kos efektif dalam menyokong misi dan visi UiTM.
Menyediakan perkhidmatan pengurusan fasiliti yang lengkap dan menyeluruh (komprehensif) bagi mewujudkan suasana pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan yang lestari dan selamat.

Menyediakan pengurusan fasiliti yang strategik untuk meningkatkan tahap kecekapan penyampaian perkhidmatan fasiliti .

Pelaksanaan pengurusan fasiliti mencapai piawaian yang ditetapkan.

Menjana pendapatan UiTM melalui beberapa inisiatif yang bersesuaian dengan portfolio pengurusan fasiliti . Menjadi rujukan terbaik dalam pengurusan fasiliti.
Kami warga BPF komited untuk bertangungjawab dalam memberikan perkhidmatan fasiliti terbaik bagi memenuhi keprluan kampus dalam aspek pentadbiran dan akademik selaras dengan visi,misi dan falsafah.

Kami berjanji akan:

  • Mensasarkan 90% aduan pelanggan diberi respon dalam tempoh 1 jam dari masa penerimaan aduan.
  • Mensasarkan 80% daripada keseluruhan aduan pelanggan diselesaikan.
Sila layari laman sosial BPF :

FUNGSI UNIT

Unit Operasi Awam
Pembersihan Bangunan Ruang
  • Pejabat
  • Akademik
  • Kolej Kediaman
  • Kemudan Awam
Pembaikan Awam Ruang
  • Pejabat
  • Akademik
  • Kolej Kediaman

Kemudahan Awam
Infrastruktur Awam
Pengurusan Projek
Unit Operasi Elektrik & Tenaga
  • Sistem Telekomunikasi
  • Extra Low Voltage
  • Pengurusan Bil Utility _BEI (Building Energy Index)
  • Pelaporan Tenaga Kepada Suruhanjaya Tenaga – EMIS
  • Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN)
  • Merancang dan mengurus perkhidmatan Bekalan Elektrik
  • Mengurus permohonan pemasangan struktur menara pemancar telekomunikasi dan penyewaan ruang telekomunikasi
  • Pengurusan Projek
Unit Operasi Mekanikal
  • Sistem Penyaman Udara
  • Mesin Angkat
  • Sistem Loji Kumbahan
  • Sistem pencegahan Kebakaran
  • Sistem Bekalan Air
  • Penyelenggaraan Kenderaan
  • Sistem Paip Gas
  • Pengurusan Projek
Unit Pentadbiran Am
  1. Membantu Pengurusan berkaitan perkhidmatan sumber manusia
  2. Menyelaras pengurusan keperluan latihan staf
  3. Mengurus Hal Ehwal Mesyuarat Jabatan
  4. Menyelaras Skim Khidmat Pelajar dan Latihan Praktikal Pelajar di BPF
  5. Menyelaras keperluan hal-hal kebajikan staf BPF
  6. Mengurus system Rekod dan Fail
  7. Menyelaras perkhidmatan kaunter dan khidmat pelanggan
Unit Pengurusan Kontrak & Kawalan Kos
  • Mengurus Dokumen Kontrak
  • Menyelaras perkhidmatan perunding dan Kontraktor
  • Mengawal Kos kerja dan perkhidmatan
  • Mengurus Bajet Bahagian
  • Urusetia Jawatankuasa Pentadbiran Projek Negeri (JPePN)
  • Pengurusan Projek
Unit Operasi Landskap & Pengurusan Majlis
  • Kawalan Serangga dan Haiwan Perosak
  • Pembersihan kawasan Luar bangunan
  • Landskap
  • Pengurusan Kelengkapan Majlis
  • Pengurusan Sisa Domestik
Unit Ruang & FMS
  • Pengurusan Kualiti Bahagian
  • Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan BPF
  • Sistem Pengurusan Fasilti dan pengurusan ruang
  • Urusetia Jawatankuasa Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti Negeri (JPPFN)
  • Urusetia Jawatankuasa Teknikal Pelan Induk Negeri (JTPIN)

DIREKTORI BPF

Unit Pentadbiran Am
No. Nama & E-mel Jawatan No Telefon
1. Ir. Ts. Zulkifli bin Azamuddin
E-mel : zulki153@uitm.edu.my
Timbalan Ketua Jurutera (J48) 09 - 460 2120
2. Tc. Muhammad Hanif bin Abdul Ahmid
E-mel: m_hanif@uitm.edu.my
Ketua Bahagian Pengurusan Fasiliti
Penolong Jurutera Tertinggi (JA38)
09 - 460 2121
3. Mohd Amir bin Daud
E-mel: mohdamir@uitm.edu.my
Pembantu Tadbir Kanan (N22) 09 - 460 2064
4. Abd Aziz bin Berahim
E-mel: aaziz_berahim@uitm.edu.my
Pembantu Operasi (N11) 09 - 460 2043

JAWATANKUASA DI BAWAH PPII

Jawatankuasa Pentadbiran Projek Negeri (JPePN)
Jawatankuasa ini berfungsi bagi membuat pengesyoran dan/atau meluluskan perubahan, pelanjutan masa, projek sakit, penilaian tuntutan, penilaian teknikal dan harga, penilaian perunding dan rundingan harga untuk perolehan kerja dan perkhidmatan.
TIDAK DIBENARKAN menggunakan maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan serta menyebar maklumat pegawai tanpa kebenaran