Unit of Student Leadership Training & Development (ULPKP)

 

  Mohd Fakri Muda
  Koordinator
  Unit LPPKP
  Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Phone No : 09-4602481
 Fax No : 09-4602455

 

 

Pengenalan

Unit Latihan Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar (ULPKP) berperanan melaksanakan program pembangunan diri dan kepimpinan pelajar selaras dengan dasar-dasar pembangunan pelajar UiTM iaitu melahirkan graduan yang memenuhi 21 ciri model graduan.  

ULPKP juga bertangunggjawab menjalankan kursus dan seminar yang bercirikan laihan bersepad (aspek fakta, mental, emosi dan kerohanian) serta pembelajaran melalui pengalaman secara lebih provokatif dan mencabar di samping membolehkan peserta mengalami, menghayati dan menajami budaya dan nilai kepimpinan yang dinamik.

Kursus dan seminar ini akan dijalankan sepanjang semester secara berperingkat mengikut kesesuaian masa dan tempat yang telah ditetapkan.

Vision
Melahirkan mahasiswa yang mempunyai personaliti unggul dan global.

Mission
Membina dan membangun mahasiswa yang berilmu, berkemahiran, berdaya saing dan mengamalkan nilai-nilai murni yang universal.

Fungsi

  • Melaksanakan program & aktiviti pembangunan pelajar berpandukan kepada modul – modul latihan yang telah ditetapkan.
  • Menyelaras & memantau program pembangunan pelajar yang dilaksanakan oleh UiTM Pahang.
  • Memberi latihan/kursus  kepada fasilitator untuk melaksanakan program pembangunan pelajar.
  • Bertanggungjawab membimbing dan membantu pelajar dalam merancang dan melaksanakan segala aktiviti serta latihan yang berkaitan dengan komunikasi, kepimpinan, kerohanian, ketrampilan dan juga khidmat masyarakat.
  • Mengkaji dan menilai keberkesanan pelaksanaan program pembangunan pelajar dan membuat cadangan – cadangan untuk penambahbaikan.

 


TBA


Please click the link to view the organization chart

-->