Student Affairs (HEP)

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Teknologi MARA merupakan nadi pengurusan pelajar bagi seluruh sistem universiti untuk menyempurnakan bidang tugas, tanggungjawab dan fungsinya selaras dengan peruntukan Akta 173 dan Akta 174 sejak tahun 1976 dan pindaan-pindaannya di bawah kawalan Naib Canselor UiTM.

Bahagaian Hal Ehwal Pelajar adalah antara bahagian yang penting dalam membantu Universiti Teknologi MARA melahirkan graduan yang mempunyai Kemahiran Insaniah (KI) yang tinggi dan berpersonaliti unggul untuk memenuhi keperluan global.

Peranan ini dimainkan menerusi dua fungsi terasnya (core business) iaitu Pembangunan dan Kepimpinan Pelajar, serta menyediakan Kemudahan dan Perkhidmatan Pelajar.

FUNGSI

  • Membantu pelajar-pelajar UiTM dari segi kebajikan, keselesaan dan keselamatan serta menyelaraskan urusan bantuan kewangan dan biasiswa.
  • Mewujudkan tabung khas seperti Tabung Kebajikan Pelajar, Tabung Kecemasan Pelajar, dan Tabung Kurikulum Pelajar.
  • Menyediakan kemudahan penginapan/kolej.
  • Menyelaraskan aktiviti dan pergerakan pelajar di sekitar universiti serta aktiviti bersama institusi-institusi pendidikan lain dan pertubuhan luar, bagi memastikan pelajar memenuhi keperluan kerohanian dan keperluan global. Ini juga dapat memberi pendedahan awal terhadap alam pekerjaan.

This department are consists of: